Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů

Dne 6. dubna 2022 na svém pravidelném jednání byla Vláda ČR informována ministrem průmyslu a obchodu o „Zprávě o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše vnitřního výnosového procenta investic (IRR) v souvislosti s procesem prověření přiměřenosti poskytované provozní podpory elektřiny pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010“. Tato Zpráva byla dne 7. dubna 2022 zveřejněna na webových stránkách MPO – https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/2022/4/Zprava-o-vysledcich-sektoroveho-setreni-IRR-pro-zdroje-elektriny-uvedene-do-provozu-2006-2010.pdf.

Sektorové šetření bylo provedeno na základě naplnění závazku České republiky vyplývajícího z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti provozní podpory elektřiny pro obnovitelné zdroje s vnitřním trhem EU. Jednalo se o rozhodnutí Evropské komise SA.40171 (2015/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012) a rozhodnutí Evropské komise SA. 35177 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Z vyhodnocených jednotlivých sektorových šetření za zdroje elektřiny uvedené do provozu v období 2006 – 2010, vyplývá, že hodnoty IRR vztažené k posuzované provozní podpoře elektřiny z OZE jsou ve všech hodnocených sektorech hluboko pod dolní hranicí intervalu hodnot IRR zavedenou v ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o č. 165/2012 Sb.). S ohledem na výše uvedené Státní energetická inspekce informuje, že s odkazem na zákon č. 165/2012 Sb. mohou dotčení výrobci požádat Státní energetickou inspekci o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. anebo podle § 34a odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb.

Na základě výše uvedeného mohou výrobci, u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, dle § 34 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, tedy do 7. června 2022, podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory.

Dále pak mohou výrobci dle § 34a odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. do 6 měsíců ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění, tedy do 7. října 2022, podat žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.

Formulář žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory dle § 34  a  § 34a  zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie naleznete ZDE.

Přílohou žádosti musí být kompletně vyplněný výkaz podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie (dále jen vyhláška č. 72/2022 Sb.). Vzory výkazů pro zjištění technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu jsou ke stažení níže podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů elektřiny.

Výkaz biomasa  PDF  XLSX  ODS

Výkaz bioplyn  PDF  XLSX  ODS

Výkaz důlní plyn  PDF  XLSX  ODS

Výkaz energie větru  PDF  XLSX ODS

Výkaz energie vody – rekonstrukce, modernizace  PDF  XLSX  ODS

Výkaz energie vody  PDF  XLSX ODS

Výkaz geotermální energie  PDF  XLSX  ODS

Výkaz KVET  PDF  XLSX  ODS

Výkaz skládkový a kalový plyn  PDF  XLSX  ODS

Výkaz solární energie  PDF  XLSX  ODS

 

V případě žádostí podle § 34a zákona č. 165/2012 Sb., tedy žádostí o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, v případech výroben elektřiny ze slunečního záření uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 (sektory jsou definovány v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2022 Sb. – v případě FVE uvedených do provozu v roce 2009 se jedná o výrobny s instalovaným výkonem nad 115 kW, v případě FVE uvedených do provozu v roce 2010 se jedná o výrobny s instalovaným výkonem nad 145 kW), je možné využít výpočetní nástroj, který (brzy) naleznete ZDE.