1. 9. 2015

Zprávy o činnosti

Souhrn informací za rok 2021

1/ Kontrolní činnost

S ohledem na změnu pravomocí Státní energetické inspekce, která vstoupila v účinnost se zákonem č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se kontrolní činnost SEI v roce 2021 zaměřovala na činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Od roku 2019 došlo k obnovení provádění kontrol dodržování cenových předpisů v oblasti podporovaných zdrojů energie (dále POZE) na základě § 3 odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění (dále zákon č. 265/1991 Sb.).

Činnost SEI byla v roce 2021 poznamenána šířením infekce nového onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a zároveň zákonem č. 3/2020, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona podstatně rozšířila počet situací, kdy SEI vydává závazné stanovisko jako dotčený orgán státní správy. Souběhem těchto dvou vlivů došlo ke značné změně struktury činností oproti předchozím obdobím. Došlo k utlumení zahajovaných kontrol a zároveň k podstatnému nárůstu vydaných závazných stanovisek nejčastěji pro potřeby stavebního řízení či ohlášení stavby, kdy SEI posuzuje plnění požadavků na energetickou náročnost budovy.

Kontroly provedené v roce 2021

Celkově bylo za rok 2021 zahájeno 223 kontrol dodržování povinností spojených s hospodařením s energií a s čerpáním podpory na výrobu elektřiny z POZE, tedy kontrol dodržování zákona č. 406/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.).  Zároveň bylo v roce 2021 ukončeno 238 kontrol.

A/ Kontrolní činnost podle zákona č. 526/1990 Sb.

Kontroly byly zahajovány a zaměřeny na dodržování věcných podmínek, stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., při uplatňování a vyúčtování výkupních cen nebo zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z OZE. V rámci kontrol byly prošetřovány zejména tyto skutečnosti:

 • instalovaný výkon výrobny elektřiny,
 • datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,
 • neuplatňování podpory na technologickou vlastní spotřebu elektřiny,
 • roční využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny

a další věcné podmínky stanovené příslušným cenovým rozhodnutím.

B/ Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb.

Kontrolní činnost podle zákona č. 406/2000 Sb. lze rozdělit do 6 skupin:

 1. pravidelná kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, kontrola klimatizačních systémů, účinnost zdrojů a rozvodů,
 2. vybavenost budov regulační a registrační technikou, pravidla vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.,
 3. povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti budov,
 4. povinnosti spojené s energetickými audity a energetickými posudky,
 5. povinnosti energetických specialistů,
 6. štítkování a ekodesign.

% podíl skupin na celkovém počtu kontrol:

 

2/Řízení o přestupcích/vydané příkazy v roce 2021

V roce 2021 bylo v prvním stupni zahájeno celkem 93 řízení o přestupku ve věci uložení pokuty v režimu zákona č. 406/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., z toho vydáním příkazu bylo zahájeno 71 řízení. Ukončeno bylo 92 případů uložením pokuty včetně případů dokončovaných z roku 2020.

Na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 406/2000 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 54 příkazů a rozhodnutí o přestupku včetně případů dokončovaných z roku 2020 s celkovou výší uložených pokut 702.200,- Kč.

 • na výstupu řízení o přestupku v režimu zákona č. 526/1990 Sb. bylo v prvním stupni vydáno 40 příkazů a rozhodnutí o přestupku včetně případů dokončovaných z roku 2020 s celkovou výší uložených pokut 5.737.390 Kč,
 • do 31. 12. 2021 nabylo právní moci 81 případů z 92 vydaných příkazů a rozhodnutí o přestupku,
 • ve věci povinnosti úhrady nákladů řízení á 1.000,- Kč bylo v 1. stupni řízení o přestupcích vydáno v souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a § 6 odst. 1 Vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb. 20 rozhodnutí.

3/Mimořádné opravné prostředky

K přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem podle zákona č. 150/2002 Sb. v roce 2021, tj. proti pravomocným rozhodnutím 2. stupně o uložených pokutách byla podána jedna správní žaloba k místně příslušnému soudu v režimu zákona č. 526/1990 Sb. s uloženou pokutou ve výši 472.952,- Kč.

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2022

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2021

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2020

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2019

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2018

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2017

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2016

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2015

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2014

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2013

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012

 

Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2011