25. 6. 2018

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů na Státní energetické inspekci


 

Státní energetická inspekce, se sídlem Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 – Nové město, IČ: 61387584 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Správce, kterými jsou:

 • Kontrola a dozor nad dodržováním ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, řešení přestupků, ukládání a vymáhání pokut,
 • Jmenování zkušební komise, pořádání odborných zkoušek a přezkušování energetických specialistů, předávání protokolu o výsledku zkoušky a přezkušování ministerstvu,
 • Kontrola ochranného pásma skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů podle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů a pro oprávněné zájmy správce.

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo
 • kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky
 • platební údaje – např. číslo bankovního spojení
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od Subjektů údajů, ze základních registrů, z agendových informačních systémů, z informačních systémů veřejné správy. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje Subjektu údajů předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů.

Uplatnění práv Subjektu údajů

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům
 • Právo na opravu, doplnění či výmaz
 • Právo na omezení
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím formuláře Zadost_subjektu_udaju.

Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně nebo písemně na adresu Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 – Nové Město
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu posta@cr-sei.cz
 • prostřednictvím datové schránky – do ID: hq2aev4

Dozorový orgán

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.

Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová

E-mail: poverenec@mpo.cz

Tel.: 224 851 111

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.