9. 9. 2015

Přehled právních předpisů

1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., úplné znění vyhlášené pod č. 61/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., usnesení č. 319/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020, zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 19/2023 Sb. a zákona č. 87/2023 Sb.

 

Přehled právních předpisů k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu,
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody
  a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku teplé energie konečným spotřebitelům, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb.,
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
 • Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
 • Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
 • Vyhláška č. 191/2015 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení,
 • Vyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie,
 • Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech,
 • Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov,
 • Vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu,
 • Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb.
 • Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění
  a kombinovaného systému vytápění a větrání.
 • Vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace
  a kombinovaného systému klimatizace a větrání.
 • Nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.

 

Prováděcí právní předpisy zrušené: 

 • Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce – zrušeno nařízením vlády č. 232/2015 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 478/2005 Sb. – zrušena vyhláškou č. 349/2010 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie – zrušena vyhláškou
  č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům – zrušena vyhláškou
  č. 194/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie – zrušena vyhláškou č. 193/2007 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu
  a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla – zrušena vyhláškou
  č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. – zrušena vyhláškou
  č. 480/2012 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné – zrušena vyhláškou č. 542/2006 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou č. 442/2004 Sb.,
 • Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách – zrušena vyhláškou č. 148/2007 Sb.,
 • Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh – zrušena vyhláškou
  č. 337/2011 Sb.,
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov – zrušena vyhláškou
  č. 78/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů – zrušena vyhláškou
  č. 194/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů – zrušena vyhláškou
  č. 193/2013 Sb.,
 • Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 441/2012 Sb.,
 • Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení – zrušena vyhláškou
  č. 191/2015 Sb.,
 • Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie – zrušena vyhláškou č. 319/2019 Sb.,
 • Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných
  a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb. – zrušeno zákonem
  č. 3/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění vyhlášky
  č. 234/2015 Sb. – zrušena vyhláškou č. 4/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky
  č. 230/2015 Sb. – zrušena vyhláškou č. 264/2020 Sb.,
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb., – zrušena vyhláškou č. 140/2021 Sb.,
 • Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie – zrušena vyhláškou č. 38/2022 Sb.,
 • Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů – zrušena vyhláškou
  č. 284/2022 Sb.,
 • Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci – zrušeno nařízením vlády č. 349/2022 Sb.

2) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona
č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb. a zákona č. 19/2023

 

Přehled právních předpisů k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

 

 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla,
 • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 194/2015 Sb. o regulaci cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství,
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 390/2015 Sb., upravující způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců
  s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba, ve znění vyhlášky č. 297/2018 Sb.,
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci),
 • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky
  č. 125/2021 Sb., vyhlášky č. 490/2021 Sb. a vyhlášky č. 404/2022 Sb.,
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů,
 • Nařízení Vlády České republiky č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla
  z podporovaných zdrojů energie,
 • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona
  o podporovaných zdrojích energie
  (registrační vyhláška),
 • Vyhláška č. 68/2022 Sb. o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny,
 • Vyhláška č. 72/2022 Sb. o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie,
 • Vyhláška č. 79/2022 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech),
 • Vyhláška č. 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy,
 • Vyhláška č. 166/2022 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů,
 • Nařízení vlády č. 189/2022 Sb. o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie,
 • Nařízení vlády č. 236/2022 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle  28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energiepro rok 2023,
 • Nařízení vlády č. 300/2022 Sb. o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů,
 • Vyhláška č. 328/2022 Sb. o zárukách původu energie,
 • Nařízení vlády č. 470/2022 Sb. o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

 

3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

4) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

6) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,

7) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

9) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

10) Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů,

11) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 87/2023 Sb. o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky).

 

(stav ke dni 1. 5. 2023)