24. 8. 2015

O SEI

Státní energetická inspekce je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. SEI provádí kontrolní činnost danou zákonem o hospodaření energií.

 
Kontrolní činnost SEI zahajuje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu, z vlastního podnětu, nebo z podnětu třetí strany.

Výsledkem kontrolní činnosti SEI vůči subjektům porušujícím dané právní předpisy jsou buď opatření k nápravě, nebo sankční opatření. Získané technické informace jsou dále využívány k celé řadě odborných činností a analýz, i jako podklady pro rozhodování  MPO, nebo jiných státních institucí.

Vlastní kontrole se věnují oddělení kontroly na územních inspektorátech. Jejich činnost je zaměřena na dozor nad plněním povinností u stavitelů, nebo vlastníků nemovitostí, energetických specialistů a na dozor nad uváděním výrobků související se spotřebou energie na tuzemský trh. Odbor kontroly na ústředním inspektorátu metodicky řídí a podporuje výkon kontrol.