22. 11. 2016

Vnitřní oznamovací systém Státní energetické inspekce

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), byl s účinností od 1. srpna 2023 ve Státní energetické inspekci zřízen vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém Státní energetické inspekce je určen státním zaměstnancům a jiným zaměstnancům zařazeným ve Státní energetické inspekci, jakož i osobám, které vykonávaly nebo vykonávají ve Státní energetické inspekci dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále též „jiná obdobná činnost“) a které se o protiprávním jednání dozvěděli  v souvislosti s výkonem práce nebo této jiné obdobné činnosti pro Státní energetickou inspekci.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení, které bude obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Státní energetické inspekci, nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve Státní energetické inspekci a které

  • má znaky jakéhokoliv trestného činu;
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v jedné z oblastí, které jsou vyjmenovány v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (jedná se například o oblast ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany životního prostředí a další).

Protiprávní jednání, které porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v jedné z výše vyjmenovaných oblastí, lze tedy oznamovat bez ohledu na míru jejich společenské škodlivosti (může se tedy jednat o trestné činy, přestupky nebo jiná protiprávní jednání).

Státní energetická inspekce upozorňuje, že v rámci vnitřního oznamovacího systému vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Státní energetickou inspekci nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. od osob, které nevykonávají pro Státní energetickou inspekci závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

 

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • vložit do schránky, která je označena „Oznámení o  protiprávním jednání“ a je umístěna v prostorách vstupní haly recepce budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2;
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, Praha 2, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“;
  • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@cr-sei.cz;
  • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: 224 855 340, 603 291 881, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou elektronickou adresu oznameni@cr-sei.cz.

 

Za účelem prošetřování podaných oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů byly ve Státní energetické inspekci určeny tyto příslušné osoby: Mgr. Jana Srbová a Hana Prosová.

 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno.

Oznamovatelé nesmějí být v souvislosti s podaným oznámením vystaveni odvetným opatřením.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů.

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu bylo zrušeno.