Zrušení nařízení o energetickém štítkování vysavačů

Zrušení nařízení o energetickém štítkování vysavačů

Od 1. září 2014 jsou vysavače prodávané v EU podrobeny požadavkům na energetické štítky, jejichž podrobná pravidla byla stanovena Komisí v nařízení č. 665/2013. Toto nařízení komise je v současné době anulováno, protože britský výrobce vysavačů Dyson uspěl s žalobou na Evropskou komisi, v níž žádal o zrušení tohoto nařízení z důvodu nepřesných metod měření energetické účinnosti, které neodpovídaly skutečným podmínkám použití vysavačů.

V důsledku zrušení tohoto nařízení ke dni 18. 1. 2019 již dále nejsou stanoveny povinnosti pro dodavatele a obchodníky u vysavačů dodávat a vystavovat tištěný energetický štítek a informační list. Státní energetická inspekce (SEI) je o této situaci spravena a je připravena ji řešit v rámci své pozice kontrolního orgánu zajišťující dohled nad trhem tohoto segmentu výrobků spojených se spotřebou energie. Je ovšem nutné brát v úvahu i ustanovení čl. 6, písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, jež zakazuje vystavování a poskytování energetických štítků a jejich napodobenin u výrobků, na které se nevztahují příslušná nařízení EU.

Dodavatelé by nadále neměli přikládat tištěný štítek k vysavačům, ani netisknout štítek na obal od vysavače a obchodníci by neměli vystavovat tyto štítky v prodejnách. Dále by tyto štítky neměly být uvedeny v reklamních, propagačních materiálech, včetně internetového prodeje.

Vzhledem k tomu, že evropská komise připravuje nové nařízení, na základě kterého by měla být povinnost energetického štítkování vysavačů obnovena, nebude SEI po dobu této legislativní mezery zahajovat kontroly z vlastní iniciativy a zaměří se na jinou oblast své kontrolní činnosti. V případě, že SEI obdrží podnět k zahájení řízení z moci úřední týkající se nesprávného použití štítků u vysavačů je povinna tento podnět prošetřit a v případě shledání pochybění je oprávněna uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky nebo aby provedly nezbytná opatření k nápravě, jak umožňuje § 13c odst. 2 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

V zájmu SEI není sankcionovat dodavatele a obchodníky za chybné používání energetických štítků, ale zvolíme spíše cestu informování a ukládání nápravných opatření, tedy odstranění nesprávného energetického štítku nebo informačního listu a to do doby než Evropská komise připraví nové nařízení, na základě kterého by měla být povinnost energetického štítkování vysavačů obnovena. Toto nové nařízení by mělo z velké části zahrnovat text zrušeného nařízení s tím, že bude upravena sporná pasáž týkající se měření a výpočtů a také nově bude zavedena stupnice A – G dle rámcového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.

Odkaz na uveřejnění oznámení v oficiálním žurnálu EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0035.01.ENG&toc=OJ:C:2019:096:TOC