Závazná stanoviska

Ikona Dokument

Státní energetická inspekce i nadále vydává závazná stanoviska ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud je stanovena povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 750 m2.

Vzor žádosti o závazné stanovisko SEI ke stažení:

Žádost o závazné stanovisko (PDF)

Žádost o závazné stanovisko (WORD)

 

Kdo vyřizuje žádosti o závazné stanovisko

Závazná stanoviska SEI vyřizují příslušné územní inspektoráty SEI podle místa výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy. Proto žádosti o závazné stanovisko SEI v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb  doporučujeme zasílat přímo jim. Kontakty na územní inspektoráty SEI naleznete zde:

ÚZI SEI dle krajů

Způsoby podání žádosti

Právnické osoby komunikují prostřednictvím datové schránky.

Fyzické osoby a fyzické osoby podnikající:

 • datovou schránkou – scan formuláře žádosti s vlastnoručním podpisem,
 • osobně – formulář žádosti o závazné stanovisko musí být podepsán, v případě elektronického podpisu musí být doručena i konverzní doložka, přílohy lze po dohodě zaslat e-mailem nebo přinést v elektronické podobě na DVD nebo CD,
 • poštou – formulář žádosti o ZS musí být podepsán, v případě elektronického podpisu musí být doručena i konverzní doložka. Přílohy je možno zaslat poštou v tištěné podobě společně s žádostí nebo přiložit v elektronické podobě na DVD nebo CD,
 • e-mailem – formulář žádosti musí být podepsán elektronicky. V případě zaslání scanu žádosti opatřené vlastnoručním podpisem musí být přiložena konverzní doložka (vyhotovuje CzechPoint např. Česká pošta) nebo do 5 pracovních dní musí být originál žádosti doručen poštou nebo osobně na příslušný územní inspektorát SEI.

Co musí žádost obsahovat 

Identifikaci žadatele (stavebníka):

 • uvedení, zda je fyzická osoba / fyzická osoba podnikající / právnická osoba,
 • jméno, příjmení /název firmy, adresu, IČ nebo datum narození,
 • kontaktní telefon a e-mail,
 • v případě zastoupení: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), kontaktní telefon a e‑mail, musí být přiložena plná moc,
 • fyzická osoba / fyzická osoba podnikající uvede, jakým způsobem má být vedena komunikace – datovou schránkou / poštou / osobně / e-mailem s elektronickým podpisem,
 • právnická osoba komunikuje pouze prostřednictvím datové schránky.

Identifikaci stavby:

 • typ výstavby: výstavba nové budovy / větší změna dokončené budovy,
 • účel závazného stanoviska: stavební řízení / společné územní rozhodnutí a stavební řízení / ohlášení stavby / změna stavby před jejím dokončením,
 • v případě změny stavby před jejím dokončením uvést datum podání původní žádosti o stavební povolení / společné územní rozhodnutí a stavební řízení / ohlášení stavby,
 • přesný název projektové dokumentace,
 • typ budovy, ulice, číslo popisné/orientační nebo označení budovy v areálu, katastrální území, číslo parcely.

Datum a podpis žadatele

Přílohy žádosti, bez jejichž dodání nelze závazné stanovisko vydat:

 • podepsaný originál nebo kopii (scan) podepsaného originálu průkazu energetické náročnosti budovy ke všem budovám, u kterých je stanovena povinnost ho mít zpracován,
 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • kompletní architektonicko-stavební řešení – technická zpráva a výkresová část,
 • projektová dokumentace techniky prostředí staveb – vytápění, chlazení, klimatizace a větrání, příprava TV, FVE a další, pokud jsou tyto systémy součástí technického řešení budovy nebo budov – technické zprávy a výkresové části.