Povinné ověřování měřidel svorkové výroby elektřiny v případě zelených bonusů

V poslední době se inspektoři Státní energetické inspekce (dále „SEI“) stále v častější míře setkávají s tím, že menší provozovatelé fotovoltaických elektráren (dále „FVE“) pobírající státní podporu za vyrobenou elektřinu podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, formou zelených bonusů, nesplňují podmínku danou tímto zákonem v oblasti měření množství vyrobené elektřiny a to konkrétně, že neměří toto množství stanoveným měřidlem podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Jde převážně o provozovatele FVE, kteří mají umístěny solární panely např. na střechách budov rodinných domů a uplatňují podporu elektřiny z obnovitelného zdroje formou zeleného bonusu na elektřinu spotřebovanou v odběrném místě. Jednotlivé výrobny jsou připojeny do veřejné distribuční soustavy přes čtyřkvadrantní elektroměr provozovatele distribuční soustavy, který je ověřován provozovatelem distribuční soustavy a je stanoveným měřidlem. Současně však tito provozovatelé FVE mají výrobu elektřiny měřenu tzv. podružným elektroměrem nebo-li elektroměrem měřícím svorkovou výrobu elektřiny (ve svém vlastnictví), který je z hlediska právní úpravy taktéž stanoveným měřidlem. Toto stanovené měřidlo podléhá podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, opakovanému ověření v příslušném intervalu.

Po uplynutí doby ověření pro příslušný elektroměr měřící svorkovou výrobu pozbývá tento statutu stanoveného měřidla, provozovatel FVE tím přestává plnit podmínku stanovenou výše uvedenou legislativou a vystavuje možnému postihu při kontrole výrobního zařízení FVE ze strany SEI.

Současně si SEI dovoluje upozornit, že i elektroměr měřící svorkovou výrobu ve vlastnictví provozovatele FVE musí být v souladu s právní úpravou instalován pouze osobou registrovanou u Českého metrologického institutu.