SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla

Státní energetická inspekce (dále SEI) opět zahajuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. SEI kontroly této povinnosti z vlastního podnětu pozastavila z důvodu možných legislativních změn plynoucích z výsledků studie zadané ministrem průmyslu a obchodu Ing. Janem Mládkem, CSc. Cílem této studie bylo stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření tepla.

Již od zavedení této povinnosti v roce 2013, která měla za cíl stanovit spravedlivější způsob rozdělování nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele, se jedná o často diskutované téma. Toto téma bylo opět otevřeno při poslední novele zákona o hospodaření energií v roce 2015. Z tohoto důvodu byla v rámci této novely ustanovení týkající se povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ještě upřesněna. Ze strany ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. v průběhu projednávání zákona došlo zároveň k příslibu zadání nezávislé studie týkající se technické a ekonomické vhodnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. Pokud by výsledky studie prokázaly v konkrétních případech nevhodnost instalace těchto přístrojů, promítly by se do vyhlášky č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

V reakci na tato prohlášení SEI pozastavila v této oblasti kontroly z vlastní iniciativy. I přes tuto skutečnost však zákonná povinnost trvala a měla být ze strany dotčených subjektů naplňována.

Výsledky studie jsou již veřejně známy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s externími experty připravuje návrh novely příslušné vyhlášky, která stanoví výjimky z povinnosti. S ohledem na tyto skutečnosti lze konstatovat, že nedojde k plošnému zrušení povinnosti instalace, ale pouze ke specifikaci nových výjimek z povinnosti, které se týkají jen úzkých skupin technických řešení otopných soustav či budov. Ústřední ředitel SEI Ing. Pavel Gebauer se po domluvě s ministerstvem rozhodl odvolat prohlášení o nezahajování kontrol této povinnosti.