Energetičtí specialisté

Ikona ES

Kdo je energetický specialista?

Energetický specialista je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií:

fyzická osoba, která

 1. složí odbornou zkoušku podle § 10a zákona,
 2. je plně svéprávná,
 3. je bezúhonná a
 4. je odborně způsobilá, nebo

právnická osoba, která

 1. je bezúhonná a,
 2. určí alespoň jednu fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činností pro právnickou osobu. Tato určená osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti uděleného Ministerstvem obchodu a průmyslu (Ministerstvo):

 1. provádí energetický audit a zpracovává energetický posudek,
 2. zpracovává průkaz,
 3. provádí kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,
 4. provádí kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

 

Jak získat oprávnění energetického specialisty?

Osoba, která se chce stát energetickým specialistou, musí podat Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, která se podává na formuláři dle vyhlášky č. 280/2023 Sb. a je ke stažení zde:

Zadost-o-udeleni-opravneni-energetickeho-specialisty—fyzicka-osoba.docx

Zadost-o-udeleni-opravneni-energetickeho-specialisty—pravnicka-osoba.docx

 

Žádost včetně příloh dle vyhlášky č. 280/2023 Sb. je nutné doručit Ministerstvu, a to:

 1. fyzicky na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor energetické účinnosti a úspor, Na Františku 32, 110 15 Praha 1; úřední hodiny podatelny naleznete na internetových stránkách Ministerstva, nebo
 2. b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, PSČ 110 15 Praha 1 (v adrese prosím uveďte pod slovy „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ slova „odbor energetické účinnosti a úspor“), nebo
 3. c) doručením do datové schránky ID: bxtaaw4, nebo
 4. d) vyplněním elektronické žádosti na adrese: https://www.mpo-enex.cz/registrace/.

 

Odborná zkouška

Odbornou zkoušku pořádá Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát, Gorazdova 1969/ 24, 120 00 Praha 2.

Odbornou zkoušku vykonává uchazeč pro každou činnost energetického specialisty samostatně.

Státní energetická inspekce písemně vyrozumí uchazeče nejméně 30 dnů před konáním zkoušky o

 1. datu, místu a čase jejího konání,
 2. tematických zkušebních okruzích, v jejichž rámci bude ověřována jeho odborná způsobilost k provádění činnosti uvedené v žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Tematické zkušební okruhy zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách; spolu s tematickými zkušebními okruhy zveřejňuje ministerstvo také seznam právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s výkonem jednotlivých činností energetického specialisty.

Tematické zkušební okruhy ke stažení zde: Tematicke-zkusebni-okruhy-pro-ustni-cast-odborne-zkousky-pro-jednotlive-typy-opravneni-a_1.pdf

Odborná zkouška je tvořena částí písemnou a částí ústní a vždy jen pro jednu činnost energetického specialisty.  Obě části zkoušky uchazeč vykonává v jednom dni, s výjimkou případů opravné zkoušky, kdy je v náhradním termínu skládána buď opět zkouška v plném rozsahu, nebo pouze její ústní část, pokud v řádném termínu uchazeč neuspěl pouze v této části odborné zkoušky.

Složení písemné části odborné zkoušky s hodnocením klasifikačním stupněm „vyhověl“ je předpokladem pro konání ústní části zkoušky.

Písemná část zkoušky se skládá z 80 otázek pro ověření odborné způsobilosti uchazeče k provádění energetického auditu a energetického posudku a trvá 90 minut. Pro ostatní činnosti se písemná část zkoušky skládá z 50 otázek a trvá 60 minut. Pokud uchazeč dosáhne minimálně 80 % správných odpovědí, je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“. Výsledek písemné části zkoušky sdělí zkušební komise uchazeči osobně po vyhodnocení testu.

V rámci ústní části zkoušky si žadatel losuje tři tematické okruhy, nad kterými následně probíhá rozprava před zkušební komisí.  O výsledku ústní části zkoušky hlasují přítomní členové zkušební komise, a to pro každý klasifikační stupeň samostatně. Výsledek ústní části zkoušky oznámí uchazeči zkušební komise po ukončení hlasování.

Pokud je uchazeč u odborné zkoušky v řádném termínu hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, může ji jedenkrát opakovat v termínu opravném, a to buď jen ústní část zkoušky, nebo celou zkoušku.

Oprávnění k výkonu činnosti vydává žadateli Ministerstvo, a to formou rozhodnutí o udělení oprávnění, které je vydáváno do 30 dní od absolvování zkoušky (správní lhůta). Rozhodnutí nabývá platnosti 16 dnem po obdržení, jelikož lze proti výroku rozhodnutí podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Po uplynutí této doby nabývá rozhodnutí právní moci a energetický specialista může začít příslušnou činnost vykonávat.

Spolu se zaslaným rozhodnutím o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty je zasílán dokument s přihlašovacími údaji do evidence Ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty (dále jen „ENEX“), kam energetický specialista v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. průběžně předává písemnou zprávu o své činnosti.

 

Omluva z odborné zkoušky

Jestliže byl žadatel vyzván ze strany Státní energetické inspekce, aby se dostavil ke zkoušce, a nastane situace, že se žadatel nemůže z určitých důvodů ke zkoušce dostavit (nemoc či událost, která nešla dopředu předvídat), může se žadatel ze zkoušky 1x omluvit, a to písemně

 1. doručením do datové schránky ID: hq2aev4.
 2. fyzicky na adresu: Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2; úřední hodiny podatelny naleznete na internetových stránkách Státní energetické inspekce
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní energetické inspekce, Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2;

Uchazeč bude vyrozuměn o náhradním termínu.

Jednací řád zkušební komise, který upravuje další podrobnosti jejího jednání naleznete zde: Jednací řád ZK.pdf


Plánované termíny odborných zkoušek v roce 2024:

17. 1. –  proběhl

7. 2 –      proběhl

21. 2. –  opravné zkoušky – proběhl

6. 3. –    proběhl

20. 3. –  proběhl

10. 4. –  proběhl

24. 4. –  opravné zkoušky – proběhl

15. 5. – proběhl

28. 5. – proběhl

12. 6. – opravné zkoušky – proběhl

25. 6. – proběhl

4. 7. – připraven seznam uchazečů – rozeslány pozvánky

28. 8. – opravné zkoušky – připraven seznam uchazečů

11. 9. – připraven seznam uchazečů

9. 10. – připraven seznam uchazečů

23. 10. – opravné zkoušky – připraven seznam uchazečů

6. 11. – připraven seznam uchazečů

13. 11. – připraven seznam uchazečů

20. 11. – opravné zkoušky – připraven seznam uchazečů

4. 12. – připravuje se seznam uchazečů